Chương trình đào tạo

Lập trình máy tính

Chương trình đào tạo Lập trình máy tính nhằm đào tạo ra các kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành lập trình, còn gọi là Lập trình viên có thể tiếp nhận ngay công việc tại các công ty phần mềm.

Chương trình gồm:

 • Có 81 tín chỉ
 • Học trong 5 học kỳ
 • 5 tháng/kỳ
 • Học phí 7,484,000 đ/kỳ

Thiết kế đồ họa

Chương trình đào tạo Thiết kế đồ họa nhằm đào tạo ra các kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành thiết kế đồ họa đáp ứng được các yêu cầu về công việc thiết kế hiện nay.

Chương trình gồm:

 • Có 81 tín chỉ
 • Học trong 5 học kỳ
 • 5 tháng/kỳ
 • Học phí 7,484,000 đ/kỳ

Công nghệ Web và Truyền thông

Chương trình đào tạo Công nghệ Web và Truyền thông là một trong các chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin nhằm đào tạo ra các kỹ sư Công nghệ thông tin đáp ứng được các công việc ứng dụng Công nghệ thông tin thường nhật tại các doanh nghiệp hoặc tham gia vào…

Chương trình gồm:

 • Có 81 tín chỉ
 • Học trong 5 học kỳ
 • 5 tháng/kỳ
 • Học phí 7,484,000 đ/kỳ