Chương trình đào tạo

Lập trình máy tính

Chương trình đào tạo Lập trình máy tính nhằm đào tạo ra các kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành lập trình, còn gọi là Lập trình viên có thể tiếp nhận ngay công việc tại các công ty phần mềm.

Chương trình gồm:

  • Có 78 tín chỉ
  • Học trong 5 học kỳ
  • 4,5 tháng/kỳ
  • Học phí 5,460,000 đ/kỳ

Thiết kế đồ họa

Chương trình đào tạo Thiết kế đồ họa nhằm đào tạo ra các kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành thiết kế đồ họa đáp ứng được các yêu cầu về công việc thiết kế hiện nay.

Chương trình gồm:

  • Có 78 tín chỉ
  • Học trong 5 học kỳ
  • 4,5 tháng/kỳ
  • Học phí 5,460,000 đ/kỳ